algemene voorwaarden Desta Woningontruiming, woning ontruimen, huis leegruimen, verhuizen, tijdelijke opslagruimte huren

Algemene voorwaarden Desta Woningontruiming

Géén verborgen afspraken in de bekende kleine lettertjes of addertjes onder het gras. Wij houden van heldere, duidelijke communicatie. Zó weet u precies wat u van ons kunt verwachten. In onderstaande algemene voorwaarden leest u precies hoe wij te werk gaan en wat u van ons kunt verwachten. Wel zo prettig. Heeft u toch nog vragen? Stel ze via onderstaande button.

Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bevestigingen en andersoortige overeenkomsten tussen Desta Woningontruiming en haar opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Op deze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Deze algemene voorwaarden worden de opdrachtgever via de website desta-woningontruiming.nl ter beschikking gesteld. Op aanvraag wordt een papieren versie verstrekt.
 2. Alle door Desta Woningontruiming uitgebrachte offertes, worden schriftelijk per mail of per post aan de opdrachtgever verstuurd. Onderdeel van deze offerte is een nauwkeurige opsomming van de werkzaamheden. Deze opsomming zorgt ervoor dat er géén misverstanden kunnen ontstaan tussen Desta Woningontruiming en de opdrachtgever over de uit te voeren werkzaamheden. Opdrachtgever dient schriftelijk aan te geven als er iets niet klopt in deze opsomming. Doet hij dat niet, dan houdt Desta Woningontruiming de opsomming aan en kan de opdrachtgever hier achteraf géén reclames op maken. In geval van huurobjecten, waarbij de opdrachtgever zelf de voorinspectie doet, zal opdrachtgever een afschrift van de opleveringseisen van de verhuurder overhandigen aan Desta woningontruiming. Doet opdrachtgever dat niet, dan zijn de werkzaamheden in de bij de offerte gemaakte opsomming bindend voor de oplevering van de woning.
 3. De door Desta Woningontruiming uitgebrachte offertes, zijn inclusief btw en 3 maanden geldig, tenzij anders op de offerte staat vermeld. Gaat de opdrachtgever na deze termijn akkoord met de offerte, dan zal in overleg met Desta Woningontruiming worden bekeken of de aanneemsom, die vermeld staat op de offerte, nog actueel is. Is deze aanneemsom niet meer actueel, dan zal in goed overleg met de opdrachtgever een nieuwe prijs worden afgesproken.
 4. Indien opdrachtgever akkoord gaat met de door Desta Woningontruiming uitgebrachte offerte met bijhorende opsomming van de werkzaamheden, zoals genoemd in artikel 2, zal hij deze ondertekend voor akkoord terugsturen naar Desta Woningontruiming. Dit kan per post of per email.
 5. De opdrachtgever doet bij het verlenen van een opdracht tot ontruimen aan Desta Woningontruiming, afstand van de boedel en geeft Desta woningontruiming toestemming om de boedel uit het werkadres te halen. Tenzij anders staat omschreven in de opsomming, horende bij de offerte. Desta Woningontruiming behoudt zich het recht voor om te bepalen wat er met deze boedel wordt gedaan. Indien Desta Woningontruiming een deel van de boedel heeft ingekocht, dan is het de opdrachtgever niet toegestaan de betreffende boedel uit de woning te halen. Als dat wel het geval is zal de aanneemsom daarop worden aangepast.
 6. De opdrachtgever heeft 7 kalenderdagen na ondertekening van de offerte of uiterlijk 7 kalenderdagen vóór aanvang van de werkzaamheden, de kans om de opdracht, zonder opgaaf van redenen te annuleren. Tenzij anders is overeengekomen. Wordt de opdracht na deze termijn geannuleerd, dan is Desta Woningontruiming gerechtigd de eventueel reeds gemaakte kosten, naar redelijkheid door te berekenen aan de opdrachtgever.
 7. Mocht de opdracht na het goedkeuren van de offerte meer- of minderwerk met zich meebrengen die van invloed zijn op de oorspronkelijk overeengekomen aanneemsom, dan zullen de gevolgen hiervan worden doorgevoerd in de uiteindelijke eindnota.
 8. Indien tijdens de ontruiming verborgen extra werkzaamheden worden geconstateerd, welke van invloed zijn op de overeengekomen aanneemsom, dan zal Desta Woningontruiming dit met de opdrachtgever bespreken, alvorens deze extra werkzaamheden uit te voeren. Pas na akkoord van de opdrachtgever, zullen deze extra werkzaamheden worden uitgevoerd en de extra kosten worden verwerkt in de eindnota.
 9. De op de offerte vermelde kosten voor het verwijderen van de vloerbedekking, hebben betrekking op de zichtbare laag inclusief een mogelijk losliggende onderlaag. Mocht er hieronder meerdere lagen liggen of mocht de onderlaag verlijmd zijn, dan geldt hiervoor een meerprijs, welke vooraf met opdrachtgever worden besproken, nog voordat deze extra werkzaamheden worden uitgevoerd.
 10. Voor de dag van uitvoering van de werkzaamheden wordt de toegang tot het werkadres met opdrachtgever afgesproken. Dit kan bijvoorbeeld door het aanleveren van sleutels of opendoen door opdrachtgever of derden. Indien opdrachtgever hierin verzuimt, dan is Desta Woningontruiming gerechtigd eventuele extra gemaakte kosten, naar redelijkheid in rekening te brengen.
 11. Het is Desta Woningontruiming toegestaan om de overeengekomen werkzaamheden, of een deel hiervan, uit te besteden aan derden. Mocht er door deze derden schade veroorzaakt worden, dan zal deze op deze derden verhaald worden.
 12. Als er op de dag van de werkzaamheden om welke reden dan ook géén elektra of water aanwezig is, dan dient de opdrachtgever dat vooraf kenbaar te maken aan Desta Woningontruiming. Indien dit wel noodzakelijk is voor een correcte uitvoering van de werkzaamheden, dan kan Desta Woningontruiming extra kosten berekenen voor het regelen van noodvoorzieningen.
 13. Wanneer Desta Woningontruiming in opdracht van de opdrachtgever de voor- en/ of eindinspectie verzorgt met de verhuurder, dient de opdrachtgever de verhuurder hiervan in kennis te stellen. In geval van een eindinspectie zal Desta Woningontruiming in het bezit moeten zijn van alle sleutels die bij de woning horen en eventuele toegangs- en of afvalpassen. Ook kan een machtiging noodzakelijk zijn om de inspecties over te mogen nemen. Desta Woningontruiming zal tijdens de voor- en eindinspectie namens opdrachtgever optreden en ook namens haar handelen. Tijdens de eindinspectie maakt Desta Woningontruiming foto’s van de meterstanden en eventuele laatste post uit de brievenbus wordt meegenomen, wat beschikbaar zal worden gesteld aan de opdrachtgever.
 14. Wanneer de opdracht is afgerond, zal Desta Woningontruiming de opdrachtgever per mail of post de factuur doen toekomen. De factuur beslaat de overeengekomen aanneemsom eventueel vermeerderd of verminderd met de meer- of minderkosten. De factuur dient binnen 14 kalenderdagen overgemaakt te worden op bankrekeningnummer: NL93INGB0000909370 ten name van Desta Woningontruiming te HOOFDDORP o.v.v. het factuurnummer en het betreffende werkadres. Wanneer er om één of andere reden niet binnen 14 kalenderdagen betaald kan worden, dient de opdrachtgever dit tijdens het offertegesprek kenbaar te maken aan Desta Woningontruiming. Dan zal in overleg met elkaar naar een oplossing worden gezocht.
 15. In sommige gevallen kan er een deelfacturatie plaatsvinden of een aanbetaling worden gevraagd. Desta Woningontruiming zal dit tijdens het offertegesprek kenbaar maken en vermelden op de schriftelijke offerte.
 16. Indien de opdrachtgever de factuur niet binnen de gestelde termijn voldoet, zal Desta Woningontruiming twee herinneringen sturen. Blijft de betaling dan nog steeds uit, dan zal de opdrachtgever in gebreke worden gesteld en volgt er een incassotraject via een extern incassobedrijf. Alle extra gemaakte kosten hiervoor zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 17. Ondanks dat Desta Woningontruiming in het bezit is van een opslag, transport- en een aansprakelijkheidsverzekering, dient u bij het verzorgen van uw verhuizing en/of het in opslag nemen van uw boedel in onze loods dit ook aan uw eigen inboedelverzekering door te geven, omdat niet alle schades onder de dekking van onze verzekeringen vallen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het vervoeren van kunstobjecten. Dit dient u zelf te verzekeren. Dit geldt ook voor in uw opdracht verhuizen van kunstobjecten naar het veilinghuis.
 18. Wanneer de opdrachtgever ontevreden is over de dienstverlening van Desta Woningontruiming, dient de opdrachtgever dit binnen 48 uur na uitvoering van de werkzaamheden, door middel van een schriftelijke onderbouwing, desgewenst verduidelijkt met foto’s, kenbaar te maken. Opdrachtgever stelt Desta Woningontruiming in de gelegenheid deze tekortkomingen te herstellen, doet de opdrachtgever dat niet, dan vervalt het recht op schadevergoeding.
 19. Wanneer Desta Woningontruiming schade maakt tijdens uitvoering van haar werkzaamheden, dient de opdrachtgever dit binnen 48 uur na uitvoering van de werkzaamheden, door middel van een schriftelijke onderbouwing, desgewenst verduidelijkt met foto’s, kenbaar te maken. Desta Woningontruiming legt de schade voor bij haar verzekering, door wie zal worden beoordeeld of Desta Woningontruiming daadwerkelijk aansprakelijk is. Bij gebleken aansprakelijkheid zal Desta Woningontruiming de schade volgens de vergoeding van de verzekering vergoeden, rekening houdend met een eigen risico van 250 euro incl. btw per gebeurtenis. Voor het vervoeren van uw boedel van A naar B, geldt de aansprakelijkheid volgens Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, rekening houdend met een eigen risico van 250 euro incl. btw per gebeurtenis. Desta Woningontruiming is niet aansprakelijk voor onzorgvuldig handelen van de opdrachtgever zelf. Bijvoorbeeld door het onzorgvuldig inpakken van goederen ten behoeve van een verhuizing.
 20. Desta Woningontruiming is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan, doordat de opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verschaft of zelf in gebreke is gebleven op welke manier dan ook. Desta Woningontruiming is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Indirecte schade als gevolg van deze schade is uitgesloten van de aansprakelijkheid.
 21. Wanneer Desta Woningontruiming door overmacht, niet aan haar verplichtingen kan voldoen, dan kan de opdrachtgever Desta woningontruiming hiervoor niet aansprakelijk stellen. Desta Woningontruiming zal alles in het werk stellen om een oplossing te bieden voor de mogelijk ontstane problemen.